84/17-18 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212O office : Tel. 02-516-5031, 02-901-3162-3, 081-826-9664  Fax. 02-516-5032 , Factory : Tel. 02-598-4211-3 Fax.02-598-4210 , Email : ekdengine@hotmail.com,